Integritetspolicy

1. Introduktion

1.1 Vi har åtagit oss att skydda integriteten för våra webbplatsbesökare, tjänstanvändare, enskilda kunder och kundpersonal.

1.2 Denna policy gäller när vi agerar som personuppgiftsansvarig med avseende på sådana personers personuppgifter; med andra ord, där vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av dessa personuppgifter.

1.3 Vår webbplats innehåller integritetskontroller som påverkar hur vi kommer att behandla dina personuppgifter. Genom att använda integritetskontrollerna kan du ange om du vill ta emot direkt marknadsföringskommunikation och begränsa insamling, delning och publicering av dina personuppgifter. Du kan komma åt sekretesskontrollerna via dina kontoinställningar.

1.4 Vi använder cookies på vår webbplats. I den mån dessa kakor inte är absolut nödvändiga för tillhandahållandet av vår webbplats och tjänster kommer vi att be dig samtycka till vår användning av kakor när du först besöker vår webbplats.

1.5 I denna policy avser "vi", "oss" och "vår" vårt företag. För mer information om oss, se avsnitt 13.

2. De personuppgifter som vi samlar in

2.1 I detta avsnitt 2 har vi angett de allmänna kategorierna av personuppgifter som vi behandlar och, i fallet med personuppgifter som vi inte har erhållit direkt från dig, information om källan och specifika kategorier av dessa uppgifter.

2.2 Vi kan komma att behandla uppgifter som gör det möjligt för oss att komma i kontakt med dig (“Kontaktinformation"). Kontaktuppgifterna kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och/eller kontoidentifierare för sociala medier. Källan till kontaktuppgifterna är du och/eller din arbetsgivare. Om du loggar in på vår webbplats med ett socialt mediekonto kommer vi att få delar av kontaktuppgifterna från den relevanta leverantören av sociala mediekonton.

2.3 Vi kan komma att behandla dina webbplatsanvändarkontodata (“kontodata"). Kontodata kan inkludera din kontoidentifierare, namn, e-postadress, företagsnamn, datum för skapande och ändring av kontot, webbplatsinställningar och marknadsföringspreferenser. Om du loggar in på vår webbplats med hjälp av ett socialt mediekonto kommer vi att få delar av kontodata från den relevanta leverantören av konton för sociala medier.

2.4 Vi kan komma att behandla information om transaktioner, inklusive köp av varor och/eller tjänster, som du ingår med oss ​​och/eller via vår webbplats (“transaktionsdata"). Transaktionsdata kan inkludera ditt namn, dina kontaktuppgifter, dina betalkortsuppgifter (eller andra betalningsdetaljer) och transaktionsdetaljerna. Källan till transaktionsdata är du och/eller vår betaltjänstleverantör.

2.5 Vi kan komma att behandla information som ingår i eller relaterar till all kommunikation som du skickar till oss eller som vi skickar till dig (“kommunikationsdata"). Kommunikationsdata kan inkludera kommunikationsinnehållet och metadata som är associerade med kommunikationen. Vår webbplats kommer att generera metadata associerad med kommunikation som görs med hjälp av webbplatsens kontaktformulär.

2.6 Vi kan behandla data om din användning av vår webbplats och tjänster (“användningsdata“). Användningsuppgifterna kan inkludera din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version, operativsystem, hänvisningskälla, besökslängd, sidvyer och webbplatsnavigeringsvägar, samt information om tidpunkten, frekvensen och mönstret för din tjänstanvändning. Källan till användningsuppgifterna är vårt analysspårningssystem.

3. Syfte med behandlingen och rättsliga grunder

3.1 I detta avsnitt 3 har vi angett de ändamål för vilka vi kan behandla personuppgifter och de rättsliga grunderna för behandlingen.

3.2    Verksamhet – Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att driva vår webbplats, bearbeta och utföra beställningar, tillhandahålla våra tjänster, tillhandahålla våra varor, generera fakturor, räkningar och annan betalningsrelaterad dokumentation samt kreditkontroll. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats, tjänster och verksamhet.

3.3    publikationer – Vi kan komma att behandla kontouppgifter i syfte att publicera sådana uppgifter på vår webbplats och på andra ställen genom våra tjänster i enlighet med dina uttryckliga instruktioner. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke.

3.4    Relationer och kommunikationer – Vi kan behandla kontaktdata, kontodata, transaktionsdata och/eller kommunikationsdata i syfte att hantera våra relationer, kommunicera med dig (exklusive kommunikation i syfte att direktmarknadsföra) via e-post, SMS, post, telefon, tillhandahålla supporttjänster och klagomålshantering. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen kommunikation med våra webbplatsbesökare, tjänstanvändare, enskilda kunder och kundpersonal, upprätthållande av relationer och korrekt administration av vår webbplats, tjänster och verksamhet.

3.5    Direktmarknadsföring – Vi kan komma att behandla kontaktdata, kontodata och/eller transaktionsdata i syfte att skapa, rikta och skicka direktmarknadsföringskommunikation via e-post, SMS, post och ta kontakt per telefon för marknadsföringsrelaterade ändamål. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke.

3.6    Forskning och analys – Vi kan komma att behandla användningsdata och/eller transaktionsdata i syfte att undersöka och analysera användningen av vår webbplats och tjänster, samt undersöka och analysera andra interaktioner med vår verksamhet. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke.

3.7    Journalföring – Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att skapa och underhålla våra databaser, säkerhetskopior av våra databaser och våra affärsregister i allmänhet. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen att säkerställa att vi har tillgång till all information vi behöver för att korrekt och effektivt driva vår verksamhet i enlighet med denna policy.

3.8    Säkerhet – Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i säkerhetssyfte och för att förhindra bedrägeri och annan kriminell aktivitet. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen skyddet av vår webbplats, tjänster och verksamhet, och skyddet av andra.

3.9    Försäkring och riskhantering – Vi kan komma att behandla dina personuppgifter där det är nödvändigt i syfte att erhålla eller upprätthålla försäkringsskydd, hantera risker och/eller få professionell rådgivning. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen ett korrekt skydd av vår verksamhet mot risker.

3.10  Rättsliga anspråk – Vi kan komma att behandla dina personuppgifter där det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, vare sig det är i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen skyddet och hävdandet av våra lagliga rättigheter, dina lagliga rättigheter och andras lagliga rättigheter.

3.11  Lagefterlevnad och vitala intressen – Vi kan också behandla dina personuppgifter där sådan behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

4. Lämna dina personuppgifter till andra

4.1 Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra speditörer och fraktpartners i den mån det rimligen är nödvändigt för syftet att erhålla eller upprätthålla effektiva leveranser av varor.

4.2 Dina personuppgifter som lagras i vår webbplatsdatabas kommer att lagras på våra värdtjänstleverantörers servrar.

4.3 Finansiella transaktioner relaterade till vår webbplats och tjänster kan hanteras av våra betaltjänstleverantörer. Vi kommer att dela transaktionsdata med våra betaltjänstleverantörer endast i den utsträckning det är nödvändigt för att behandla dina betalningar, återbetala sådana betalningar och hantera klagomål och frågor som rör sådana betalningar och återbetalningar. Du kan hitta information om betaltjänstleverantörernas sekretesspolicy och praxis på https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full

4.4 Utöver det specifika avslöjandet av personuppgifter som anges i detta avsnitt 5, kan vi avslöja dina personuppgifter där ett sådant avslöjande är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen. Vi kan också avslöja dina personuppgifter där ett sådant avslöjande är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, vare sig det är i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.

5. Internationella överföringar av dina personuppgifter

5.1 I detta avsnitt 5 tillhandahåller vi information om de omständigheter under vilka dina personuppgifter kan överföras till ett tredje land enligt Storbritanniens och/ellerSverige:s dataskyddslagstiftning.

5.2 Hostingfaciliteterna för vår webbplats är belägna iSverige. De behöriga dataskyddsmyndigheterna har gjort en adekvat bedömning med avseende på dataskyddslagarna i vart och ett avSverige-länderna.

5.3 Du bekräftar att personuppgifter som du skickar för publicering via vår webbplats eller tjänster kan finnas tillgängliga via internet över hela världen. Vi kan inte förhindra andras användning (eller missbruk) av sådana personuppgifter.

6. Behålla och radera personuppgifter

6.1 Detta avsnitt 6 anger våra policyer och procedurer för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter i samband med lagring och radering av personuppgifter.

6.2 Personuppgifter som vi behandlar för något ändamål eller ändamål får inte lagras längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål eller för dessa ändamål.

6.3 Vi behåller dina personuppgifter enligt följande:

(a) kontaktuppgifter kommer att bevaras under en period av minst 1 år efter datumet för den senaste kontakten mellan dig och oss, och under en period av högst 3 år efter det datumet;

(b) Kontouppgifter kommer att bevaras under en period på minst ett år efter det att det relevanta kontot stängdes och under en period på högst tre år efter det datumet.

(c) Transaktionsdata kommer att bevaras under en period på minst ett år efter transaktionsdatumet och under en period på högst tre år efter det datumet.

(d) Kommunikationsdata kommer att bevaras under en period av minst 1 år efter datumet för kommunikationen i fråga och under en period av högst 3 år efter detta datum. och

(e) användningsdata kommer att bevaras i 1 år efter insamlingsdatumet.

6.4 Trots de andra bestämmelserna i detta avsnitt 6 kan vi behålla dina personuppgifter där sådan lagring är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

7. Dina rättigheter

7.1 I detta avsnitt 7 har vi listat de rättigheter som du har enligt dataskyddslagstiftningen.

7.2 Dina huvudsakliga rättigheter enligt dataskyddslagen är:

(A)    rätten till tillgång - du kan be om kopior av dina personuppgifter;

(B)    rätten till rättelse - du kan be oss att rätta till felaktiga personuppgifter och att fylla i ofullständiga personuppgifter;

(C)    rätten att radera - du kan be oss att radera dina personuppgifter;

(D)    rätten att begränsa behandlingen - du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter;

(E)    rätten att invända mot behandlingen - du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter;

(F)     rätten till dataportabilitet - du kan be att vi överför dina personuppgifter till en annan organisation eller till dig;

(G)    rätten att klaga till en tillsynsmyndighet - du kan klaga på vår behandling av dina personuppgifter; och

(H)    rätten att återkalla samtycke - i den utsträckning som den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke, kan du dra tillbaka samtycket.

7.3 Dessa rättigheter är föremål för vissa begränsningar och undantag. Du kan lära dig mer om de registrerades rättigheter genom att besöka https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en och https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 Du kan utöva någon av dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter genom skriftligt meddelande till oss, med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

8. Om cookies

8.1 En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en rad bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

8.2 Cookies kan vara antingen "beständiga" cookies eller "session" -cookies: en beständig cookie kommer att lagras av en webbläsare och förblir giltig fram till dess inställda utgångsdatum, såvida det inte raderas av användaren före utgångsdatumet; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att upphöra att gälla i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd.

8.3 Cookies får inte innehålla någon information som personligen identifierar en användare, men personuppgifter som vi lagrar om dig kan vara länkade till informationen som lagras i och erhålls från cookies.

9. Cookies som vi använder

9.1 Vi använder cookies för följande ändamål:

(A)    autentisering och status – vi använder cookies för att identifiera dig när du besöker vår webbplats och när du navigerar på vår webbplats, och för att hjälpa oss att avgöra om du är inloggad på vår webbplats;

(B)    kundvagn – vi använder cookies för att upprätthålla statusen för din kundvagn när du navigerar på vår webbplats;

(C)    Anpassning – vi använder cookies för att lagra information om dina preferenser och för att anpassa vår webbplats för dig;

(D)    säkerhet – vi använder cookies som en del av de säkerhetsåtgärder som används för att skydda användarkonton, inklusive att förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter och för att skydda vår webbplats och tjänster i allmänhet;

(E)    reklam – vi använder cookies för att hjälpa oss att visa annonser som är relevanta för dig;

(F)     analys - vi använder cookies för att hjälpa oss att analysera användningen och prestandan av vår webbplats och tjänster; och

(G)    samtycke - vi använder cookies för att lagra dina preferenser i förhållande till användningen av cookies mer generellt.

10. Cookies som används av våra tjänsteleverantörer

10.1 Våra tjänsteleverantörer använder cookies och dessa cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats.

10.2 Vi använder Google Analytics. Google Analytics samlar in information om användningen av vår webbplats med hjälp av cookies. Informationen som samlas in används för att skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Du kan ta reda på mer om Googles användning av information genom att besöka https://www.google.com/policies/privacy/partners/ och du kan granska Googles sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy.

11. Hantera cookies

11.1 De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera cookies och ta bort cookies. Metoderna för detta varierar från webbläsare till webbläsare och från version till version. Du kan dock få aktuell information om att blockera och ta bort cookies via dessa länkar:

(A)    https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Krom);

(B)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop (Firefox);

(C)    https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(D)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E)    https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); och

(F)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy (Kant).

11.2 Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser.

11.3 Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.

12. Ändringar

12.1 Vi kan komma att uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats.

12.2 Du bör kontrollera denna sida då och då för att säkerställa att du är nöjd med eventuella ändringar av denna policy.

12.3 Vi kan komma att meddela dig om betydande ändringar av denna policy via e-post.

fel:
ENGWE Onlinebutik | Köp EP2 Pro & 750W Engine Pro
Logotyp
Jämför artiklar
  • totalt (0)
Jämför
0
Varukorg